ΕΥ ΚΤΙΖΕΙΝ

«Εξοικονομώ Κατ' Οίκον»

Το "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον" είναι ένα πρόγραμμα δανειοδότησης που έχει θεσπιστεί με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών για την πραγματοποίηση ενεργειακών βελτιώσεων στα σπίτια τους, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λογαριασμών τους για ενέργεια.

demo-attachment-712-jason-leung-poI7DelFiVA-unsplash
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»

Το δικαιούμαι;
το «Εξοικονομώ»;

Οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ»

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης επιλέξιμης κατοικίας, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας (όχι ψιλής κυριότητας).
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).
 • Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς, προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί πρόσφατα, θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.
 • Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής Ε.Ε. για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»

Ποιες κατοικίες μπορούν να
ενταχθούν;

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων:

 1. Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας
 2. Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)

Οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου) δεν εντάσσονται στους δικαιούχους.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Εχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»

Εργασίες
του προγράμματος

Οι εργασίες που επιδοτούνται

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού)

Περισσότερες πληροφορίες: https://exoikonomo2021.gov.gr/opheloumenoi